تضامین تسهیلات قرض­ الحسنه کار اعلام شد

تضامین تسهیلات قرض­ الحسنه کار اعلام شد


به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،مطابق آیین نامه اجرایی تبصره(16)ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشوربه منظور ایجاد و تثبیت اشتغال در شرکت های دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه محصولات نوآورانه و عرضه آنها به بازار، تسهیلاتی با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و با دوره بازپرداخت حداکثر(36)ماهه اختصاص یافت.
اگهی سایت پیاز 50
در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت های نوآور (استارت آپی)،فناور،دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تامین مالی نوآوری ، جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر(60)ماهه اختصاص یافت . بانک مرکزی در ابلاغیه جدید خود در تقسیمات بانکی و استانی به استانداران نوع تضامین و وثایق مربوط به تسهیلات قرض الحسنه اشتغال را تشریح کرد.
اگهی رایگان سایت پیاز50
تقسیمات بانکی - استانی بند ب تبصره 16 بودجه 1401 برای اعتبارات استانداران توسط بانک مرکزی تعیین گردید. تسهیم مذکور براساس بخشنامه شماره 189616.01 مورخ 1401.08.01 بانک مرکزی می­باشد که توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره 167973.62 مورخ 1401.08.17 ابلاغ گردیده است.
اگهی کار سایت پیاز50
همچنین پیرو ابلاغیه شماره 185522.01 مورخ 1401.07.26 مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض­ الحسنه اشتغال، به آگاهی می­رساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون پولی و اعتباری مورخ 1401.08.04 نوع تضامین و وثایق مربوط به تسهیلات قرض ­الحسنه مزبور تعیین و مقرر شد: الف – در جهت مساعدت با مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی تضامین به شرح ذیل از متقاضیان معرفی شده دریافت شود: 1. تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن معتبر 2. تا سقف دو میلیارد ریال براساس ماده (6) دستوراالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد اقدام شود 3. برای اعطای تسهیلات تا سقف 3000 میلیون ریال نیز یکی از تضامین ذیل دریافت شود. - اعتبارسنجی و سفته و یک ضامن معتبر - ارائه دو ضامن معتبرب – همچنین برای معرفی شدگان از سایر دستگاه­های متولی و در جهت تسهیل در دریافت وثایق، تضامین به شرح ذیل دریافت شود: 4. تا سقف یک میلیارد ریال با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن معتبر 5. تا سقف دو میلیارد ریال براساس ماده (6) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد اقدام شود. 6. برای اعطای تسهیلات تا سقف 3000 میلیون ریال نیز یکی از تضامین ذیل دریافت شود. - اعتبارسنجی و سفته و یک ضامن معتبر - ارائه دو ضامن معتبر
اگهی خودرو سایت پیاز50
ب – همچنین برای معرفی شدگان از سایر دستگاه­های متولی و در جهت تسهیل در دریافت وثایق، تضامین به شرح ذیل دریافت شود: 4. تا سقف یک میلیارد ریال با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن معتبر 5. تا سقف دو میلیارد ریال براساس ماده (6) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد اقدام شود. 6. برای اعطای تسهیلات تا سقف 3000 میلیون ریال نیز یکی از تضامین ذیل دریافت شود. - اعتبارسنجی و سفته و یک ضامن معتبر - ارائه دو ضامن معتبر
اگهی مسکن سایت پیاز50

تاریخ انتشار این پست : 2022-11-19

لینک متن اصلی
منبع:تسنیم
۲ سال پیش
پیاز۵۰