فرزند نمونه و دانش اموز نمونه

این بخش جه تشویق نمودن فرزندان راه اندازی شده است

این دسته از اگهی جهت تشویق فرزندادن قرار داده شده است چرا که کودکان جهت رشد و تکامل بیشتر نیاز به تشویق و بهتر دیده شدن دارند، بر همین اساس ما دو دسته کودک نمونه و دانش اموز نمونه جهت تشویق و ترغیب کودکان به فعالیت های بیشتر را ایجاد نموه ایم ،جستجو نمونه اگهی کودک و دانش اموز نمونه جستجو سایت استفاده کنید.

بخش خدمات و تعمیر وسایل
بخش فرزند و دانش اموز نمونه پیاز۵۰
پیاز۵۰